Selektywne zbieranie odpadów

Na ternie Miasta Częstochowy planuje się wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów w ramach:

  1. Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (TOPSZOK) składających się z co najmniej z trzech pojemników w których zbierane będą następujące frakcje odpadów: papier (pierwszy pojemnik), szkło (drugi pojemnik), tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe (trzeci pojemnik).
  2. Mobilnego Punktu Zbierania Odpadów Problemowych (MPZOP)(samochody zatrzymujące się w określonych miejscach na terenie miasta w określone dni do których mieszkańcy mogą oddać odpady niebezpieczne: baterie, akumulatory, opakowania po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach, przeterminowane leki itp. nie rzadziej niż 4 razy do roku)
  3. Terenowych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Zielonych (TPSZOZ) – ustawiane czasowo w okresach letnich z przeznaczeniem na odpady zielone z gospodarstw (trwa, liście, gałęzie itp.) o terminach odbioru będziemy informować na stronie internetowej UM i w inny sposób zwyczajowo przyjęty,
  4. Stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (SPSZOK) znajdujący się w odległości 10 km od centrum Miasta Częstochowa na terenie Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie, w którym możliwe będzie bezpłatne oddawanie wszystkich frakcji odpadów komunalnych dostarczonych selektywnie przez mieszkańców własnym staraniem.
  5. Selektywnego odbierania odpadów wielkogabarytowych (MPZOW) wg ustalonego harmonogramu jednak nie rzadziej niż 1 raz w roku dla danej nieruchomości przez przedsiębiorcę wyłonionego w przetargu.
  6. Odbierania odpadów ulegających biodegradacji – pochodzenia roślinnego u źródła.

Polecamy