Aktualności

Dla systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Częstochowa przypominamy, iż miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma być wnoszona przez właścicieli nieruchomości z dołu, w terminie do 15 każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, z tym że za miesiąc grudzień opłatę należy wnieść do 31 grudnia.

 

Zgodnie z UCHWAŁĄ NR 766/XLII/2013 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 622/XXXIV/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Polecamy